Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
            Zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych(RODO) , uprzejmie informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatny Gabinet Urologiczny z siedzibą w Zamościu przy ul. Brzozowej 4a/6 (zwany dalej Gabinetem), którego właścicielem jest Krzysztof Gąsiorek. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: +48600033096 lub adresem email: krzysztofgasiorek1@wp.pl,
2) Przesłanka legalizacyjna. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych, nie na podstawie indywidualnej zgody na przetwarzanie danych, lecz na podstawie następujących przepisów prawnych:
1.      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO,
2.      Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 2110, 2217.
3.      Ustawa z dnia 06 kwietnia 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524),
4.      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze świadczeń publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217, 2361, 2434),
5.      Ustawa z dnia 21 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 tj. poz.1845),
6.      Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  Dz.U. 2018 poz. 1000)
7.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2069)           
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1.      Podmioty lecznicze, do których będzie Pani/Pan kierowana/y (skierowania, konsultacje, opinie),
2.      Laboratoria i pracownie diagnostyczne (skierowania),
3.      Apteki (recepty),
4.      Narodowy Fundusz Zdrowia (rozliczenia kontraktów i korespondencja służbowa),
5.      Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zwolnienia z pracy i korespondencja służbowa),
6.      Inne instytucje i urzędy upoważnione z mocy prawa do otrzymywania zaświadczeń i opinii zawierających dane osobowe (prokuratury, Policja, sądy, instytucje ubezpieczeniowe i inne),
7.      Osoby fizyczne upoważnione przez Panią/Pana do otrzymywania informacji o stanie zdrowia. Upoważnienie takie musi mieć formę pisemną lub rozmowa musi się odbywać w Pani/Pana obecności,
4) W Gabinecie, w dniu wejścia przepisów RODO, nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO). Za wszelkie sprawy związane z ochroną danych osobowych odpowiada więc Administrator. W razie powołania IODO, niniejszy punkt zostanie  zaktualizowany i zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/poinformowany tym samym kanałem informacyjnym, którym dotarła do Pani/Pana niniejsza Klauzula Informacyjna,
5) Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159), Pani/Pana dane osobowe dane będą przetwarzane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Zastosowanie mają tu również opisane w tym akcie prawnym wyjątki dotyczące niektórych dokumentów,
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania,
7) Z powodu obowiązków nałożonych na Administratora przepisami powołanymi w pkt 2), nieskuteczne będzie Pani/Pana prawo do wniesienia całkowitego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") lub prawo do ich przenoszenia. Dane te muszą być przetwarzane i archiwizowane w Gabinecie. W związku też z powyższym, bez dobrowolnego podania przez Panią/Pana danych osobowych, nie będzie możliwe udzielanie świadczeń medycznych w Prywatnym Gabinecie Urologicznym, gdyż powodowałoby to naruszenie powołanych przepisów,
8) Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii swojej dokumentacji medycznej w razie podjęcia przez Panią/Pana decyzji o przeniesieniu swojego leczenia do innego podmiotu leczniczego,
9) Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych (profilowaniem danych),
10) Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych żadnym podmiotom zewnętrznym, w tym również odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
11) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeśli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia +48606950000, fax. +48225310301.
Copyright ©2016 PRYWATNY GABINET UROLOGICZNY, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem